1

1

PROJEKT REALIZOWANY EFS

 

Szkolny Związek Sportowy realizuje projekt „Ster na zatrudnienie!” POWR.01.02.01-14-0013/20-00 w ramach Osi 1 Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
 

Celem projektu jest projektu jest wzrost potencjału zawodowego 60 osób młodych w wieku 18-29l (w tym 33 kobiet i 27 mężczyzn), którzy zamieszkują obszar woj. Mazowieckiego , miasto Radom,  powiat radomski w rozumieniu przepisów KC

Planowane efekty: podniesienie kompetencji, kwalifikacji i podjęcie zatrudnienia przez uczestników projektu

Wartość projektu : 699 960 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej : 620 975,04  zł